Privacy- en cookieverklaring
Dakdekkersbedrijf Zandvliet

Indien u de website Dakdekkersbedrijf Zandvliet bezoekt, www.dakdekkersbedrijf-zandvliet.nl
worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt.
Dakdekkersbedrijf Zandvliet acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te
waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

• Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
• Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt
blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde
diensten.
• Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Toestemming. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
• Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u
verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van
de toepasselijke privacywetgeving heeft. In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij
deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook
persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze
hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de
wet mogen of moeten doen.

Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:

• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• Factuuradres;
• E-mailadres;
• Betalingsgegevens;
• Geslacht;
• IP-adres.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor
doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

• Het verlenen van toegang tot de website;
• Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
• Het afhandelen van bestellingen, opdrachten;
• Het factureren van uw bestellingen, opdrachten;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
• Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
• Het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;
• Het maken van een offerte en het versturen hiervan.

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over Dakdekkersbedrijf Zandvliet of de door ons aangeboden diensten of
producten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere contact opnemen via het
contactformulier op onze websites en via e-mail. Raadpleeg onze website, www.dakdekkersbedrijfzandvliet.nl, voor actuele contactgegevens.
Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt,
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de
pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt
opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze
eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

• Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische en functionele cookies);
• Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te
verbeteren (analytische cookies);
• Het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties
(advertentie cookies);
• U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social
media’ (social media cookies).

Wij hebben geen controle op hetgeen derden partijen zelf met gegevens doen die via de geplaatste
cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen
gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de
betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de
handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde
functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor
kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor
meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik
te maken. Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden Wij gaan vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en
eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten
aan: info@dakdekkersbedrijf-zandvliet.nl of schriftelijk aan Dakdekkersbedrijf Zandvliet, Smaragd , 2371 LA, Roelofarendsveen.

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens
toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een
kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw
browser.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring
regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van
de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onze website.